ODISA

Odisha Vigyan Mandal (OVM) Prant
Prof. Chita Ranjan Tripathy

Prant President

Sh.Soubhagya Swain

Prant Secretary

Sh.Arun Kumar Sahoo

Organizing Secretary

Email Id: Bikash.immt@gmail.com
Mobile Number: 9438416008