Karnataka

Swadeshi Vijnana Andolana - Karnataka Prant
Capt. Ganesh Karnik

Prant President

Sh. Ramesha. H

Prant Secretary

Dr. Govindaiah. H. K

Organizing Secretary

Email Id: ramesha58@gmail.com
Mobile Number: 9945137478 / 9591766361