Madhya Pradesh

1. Madhyabharat Prant
Sh. Amogh gupta

Prant President

Sh. Sanjay singh kaurav

Prant Secretary

Email Id: sanjay.kaurav@gmail.com
Mobile Number: 9425756101
2. Mahakoshal (MP) Prant
Dr. Sunita Sharma

Prant President

Dr. Nipun Silawat

Prant Secretary

Dr. Mukta Bhatele

Organizing Secretary

Email Id: sunitasharma.1961@yahoo.com
Mobile Number: 9893784886
3. Malwa Prant
Dr. Pramod K Verma

Prant President

Dr. Rajneesh Trivedi

Prant Secretary