Madhya Pradesh

1. Madhyabharat Prant
Sh. Amogh gupta

Prant President

Sh. Sanjay singh kaurav

Prant Secretary

Email Id: sanjay.kaurav@gmail.com
Mobile Number: 9425756101
2. Mahakoshal (MP) Prant
Dr. Sunita Sharma

Prant President

Dr. Nipun Silawat

Prant Secretary

Dr. Mukta Bhatele

Organizing Secretary

Email Id: sunitasharma.1961@yahoo.com
Mobile Number: 9893784886
3. Malwa Prant
Dr. Pramod K Verma

Prant President

Dr. Rajneesh Trivedi

Prant Secretary

Email Id: vigyanbharatimalwa@gmail.com
Mobile Number: 9977552434
Website: www.vigyanbharatimp.in
Facebook Page: https://www.facebook.com/vibhamalwaofficial
Twitter Page: https://twitter.com/vibhamalwa
LinkedIn Page: https://www.linkedin.com/company/vibhamalwa/