MAHARASHTRA

1. Kokan Prant
Dr Shrinivas Samant

Prant President

Sh Madhav Rajwade

Prant Secretary

Email Id: madhavr64@gmail.com
Mobile Number: 9869728064
2. Paschim Maharashtra
Dr Yogesh Shouche

Prant President

Dr Manasi Malgaonkar

Prant Secretary

Email Id: vibhapune1@gmail.com
Mobile Number: 9764814943
3. Vigyan Bharati Vidarbha Pradesh Mandal
Dr satish wate

Prant President

Sh Naresh Chafekar

Prant Secretary

Email Id: nchafekar@gmail.com
Mobile Number: 9665094596